1. Мета проведення робіт: виготовлення та погодження в установленому законодавством порядку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, право оренди на яку пропонується для продажу на земельних торгах.

2. Дані про земельну ділянку:
— земельна ділянка орієнтовною площею 4,8га із земель комунальної власності в межах Ротмістрівської сільської ради, яка відносяться до земель водного фонду.

3. Умови конкурсу: конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою ” із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.
У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.
Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, строк виконання робіт (у календарних днях). а також кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що розроблені за попередні 24 місяці учасником конкурсу.
Прийняття заяв припиняється за п’ять днів до дати проведення конкурсу.
Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.
У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:
— заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 (далі – Порядок);
— копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента — фізичної особи — підприємця);
— згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 Порядку (для претендента — фізичної особи — підприємця);
— копії установчого документу претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента — юридичної особи);
— копії ліцензії та сертифікатів інженера-землевпорядника;
— проект завдання на виконання послуг з виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

5. Строк подання конкурсної документації: до 23.05.2016 року (включно).

6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 20726, Черкаська область, Смілянський район, с. Ротмістрівка, вул. Михайлівська, 18.

7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 31.05.2016 року о 11.00 в приміщенні Ротмістрівської сільської ради за адресою: Черкаська область, Смілянський район, с. Ротмістрівка, вул.Михайлівська, 18.

8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: Черкаська область, Смілянський район, с. с. Ротмістрівка, вул.Михайлівська, 18, телефон для довідок: (04733) 95-5-42, контактна особа: Вечорик Тетяна
Петрівна.